KHOA DƯỢC

KHOA DƯỢC

     Khoa Dược xuất hiện cùng cùng với sự ra đời của Bệnh viện, là khoa chuyên môn chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện.

Khoa dược có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, cung cấp, đảm bảo thuốc, hóa chất và vật tư y tế đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý của Bệnh viện.
- Duy trì các quy chế dược tại Bệnh viện.
- Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Tham gia thông tin, tư vấn về thuốc, theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR).
- Bảo quản thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao… - Quản lý sử dụng thuốc, hóa chất tại các khoa trong Bệnh viện.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN